[USA Prison Strike] Διεθνές κάλεσμα αλληλεγγύης με την απεργία των φυλακών στις ΗΠΑ

Στις 21 Αυγουστου οι φυλακισμένοι και φυλακισμένες στις ΗΠΑ θα απεργήσουν καλώντας την προσοχή μας όχι μόνο στις αποτρόπαιες και απάνθρωπες συνθήκες των φυλακών αλλά και στη δουλεία εκατομμύριον μέσα στις Αμερικάνικες φυλακές. Μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, η δουλεία παρέμεινε θεσμοποιημένη στην Αμερικάνικη κοινωνία μέσα από τη 13η τροπολογία του συντάγματος, σύμφωνα με την οποία η δουλεία παραμένει ως τιμωρία για αδικήματα. Στην Αμερική, η ποινικοποίηση την μαύρων παρακινείται από την αστυνομία που συχνά στοχοποιεί με δολοφονίες τη μαύρη κοινότητα και από τους δικαστές που καταδικάζουν μαύρους σε δρακόνιες ποινές, εξασφαλίζοντας τη σκλαβιά τους στις σύγχρονες φυτείες.

Αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που τους στερεί κάθε αχτίδα ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας, oι φυλακισμένοι και φυλακισμένες των ΗΠΑ καλούν την προσοχή μας στην “έλλειψη αξιοπρέπειας της ανθρώπινης ζωής όπως αντικατροπτίζεται στην ποινική ιδεολογία” αποφασίζοντας να προχωρήσουν σε απεργία από τις 21 Αυγούστου μέχρι τις 9 Σεπτπεμβρη.

Αυτές οι ημερομηνίες, που αποφασίστηκαν από τους οργανωτές και οργανώτριες μέσα στις φυλακές, σηματοδοτούν τη συνέχεια της κληρονομιάς του Nat Turner που ξεκίνησε την εξέγερσή του στις 21 Αυγούστου 1831 και της εξέγερσης στη φυλακή Attica που ξεκίνησε στις 9 Σεπτέμβρη, 1971. Ο Nat Turner, που γεννήθηκε σκλάβος, έλαβε μέρος σε μεγάλη εξέγερση που απελευθέρωσε σκλάβους από φυτείες και εκτέλεσε δουλεμπόρους. Η εξέγερση της φυλακής Attica, που είναι ορόσημο της αντίστασης στις φυλακές στις ΗΠΑ, έλαβε χώρα μετά από τη δολοφονία του μάυρου επαναστάτη George Jackson κατά τη διάρκεια προσπάθειας απόπειρας απόδρασης του από τη φυλακή. Οπως ο Nat Turner και οι επανατάτες της Attica, οι απεργοί των φυλακών σήμερα μάχονται για την απελευθέρωση των μαύρων και την κατάργηση της δουλείας.

Οι επαναστάτες και επαναστάτριες σε ολόκληρο τον κόσμο θα πρέπει να έχουν επίγνωση του αγώνα ενάντια στη δουλεία στις Αμερικάνικες φυλακές. Η προεδρία του Trump, ένα από τα πιο βάρβαρα καθεστώτα στον κόσμο σήμερα, συνεχίζοντει μια μακρά κληρονομιά ρατσισμού, εκμετάλλευσης και γενοκτονίας ριζωμένη στο Αμερικάνικο κράτος. Στην εποχή του Trump, οι φυλακισμένοι και φυλακισμένες που αγωνίζονται για την αξιοπρέπειά τους προσφέρουν μια από τις πιο εμπνευσμένες αντιστάσεις ενάντια στις απάνθρωπες πολιτικές του Αμερικάνικου δικαστικού συστήματος.

Καλούμε τους συντρόφους και συντρόφισσες σε ολόκληρο τον κόσμο να λάβουν μέρος σε δράσεις αλληλεγγύης με την απεργία των φυλακισμένων στις ΗΠΑ. Το Αμερικάνικο κράτος και οι επιχειρήσεις που επωφελούνται από τη σύγχρονη δουλεία μέσα στις φυλακές θα πρέπει να καταστούν υπεύθυνοι για τις θηριωδίες τους από τους αλληλέγγυους συντρόφους και συντρόφισσες. Καλούμε σε μαχητικές δράσεις σε αλληλεγγύης που θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης και αλληλεγγύης στους επαναστάτες μέσα στα τείχη των φυλακών.

Φωτιά στις φυλακές!

Στηρίζουμε την απεργία των φυλακών!

Ζήτω η διεθνής αλληλεγγύη!

 

 


 

Call for International Solidarity with Prison Strike 2018

 

On August 21st, people locked up in prisons throughout the United States are set to go on strike, calling attention not only to heinous abuses and inhumane conditions, but also to the ongoing enslavement of millions of people inside American prisons. After the Civil War, slavery remained institutionalized in American society through the constitution’s 13th amendment, which allows slavery to remain as punishment for a crime. In America, black people’s criminalization is enforced by police who frequently shoot black people with impunity and by judges who sentence black people to draconian sentences, ensuring their enslavement in modern-day plantations.

Facing a situation meant to stifle any glimmer of joy and humanity, people in prisons across the United States are calling attention to the “lack of respect for human life that is embedded in our nation’s penal ideology” by courageously going on strike from August 21st to September 9th.

The dates, chosen by prison organizers, signify the strike’s continuation with the legacies of Nat Turner, who began his rebellion on August 21, 1831, and the Attica Uprising, which began September 9, 1971. Nat Turner, who was born into slavery, took part in a major insurrection, freeing slaves from plantations and executing slave owners. The Attica Uprising, an important milestone for prison resistance in the United States, took place following the shooting of black revolutionary George Jackson by a prison guard during an escape attempt. Like Nat Turner and the Attica rebels before them, prison strikers today are fighting for black liberation and the abolition of slavery.

Revolutionaries around the world should be aware of the struggle against slavery in America’s prisons. The Trump presidency is one of the most barbaric regimes in the world today, continuing a long legacy of racism, exploitation and genocide engrained in the American state. People in prisons rising up to regain their humanity are providing some of the most inspiring resistance of the Trump era to the horrifying, dehumanizing policies of America’s judicial system.

We call on comrades around the world to join in solidarity actions with the prison strike in the United States. The American state and corporations that benefit from prison slave labor must be held accountable for their atrocities by revolutionaries through direct action in locations around the world. Actions targeting American consulates and companies benefiting from slave labor, and destroying symbols of American prison slavery will draw the world’s attention to the struggle taking place within the prisons.

Militant actions in support of the prison strike will send a powerful message of defiance to the American state and solidarity to rebels inside prison walls.

Burn the prisons!

Support the prison strike!

Long live international solidarity!


Aufruf des RAM fuer weltweite Solidaritaet mit dem #August21 Gefangenenstreik

Gefangene in Knaesten der Vereinigten Staaten planen, ab dem 21. August zu streiken. Dabei soll die Aufmerksamkeit nicht nur auf schreckliche Uebergriffe und unmenschliche Haftbedingen, sondern auch auf die fortgesetzte Sklaverei von Millionen von Menschen innerhalb amerikanischer Knastmauern gelenkt werden. Nach Ende des Buergerkriegs blieb Sklaverei ein formaler Bestandteil der amerikanischen Gesellschaft durch den 13. Zusatz zur Verfassung, welcher Sklaverei ausdruecklich als Strafe fuer ein Verbrechen zulaesst. In Amerika wird die Kriminalisierung von Schwarzen Personen durchgesetzt durch Polizei, die haeufig Schwarze Personen erschieszt, ohne dafuer Konsequenzen zu spueren, sowie durch Richter*innen, die Schwarze Personen zu drakonisch langen Haftstrafen verurteilen und damit ihre Versklavung in modernen Plantagen sicherstellen.

In einer Situation, die dazu gedacht ist, jeden Fetzen von Freude und Menschlichkeit im Keim zu ersticken, machen Gefangene in amerikanischen Knaesten auf den “Mangel an Respekt fuer menschliches Leben, der in der Strafideologie unseres Landes eigebettet ist” aufmerksam, in dem sie voller Mut vom 21. August bis 9. September in den Streik treten werden.

Die genauen Daten, die von Gefangenen gewaehlt wurden, knuepfen an das Vermaechtnis von Nat Turner, der seinen Aufstand am 21. August 1831 begann, und dem Attica Aufstand, welcher am 9. September 1971 begann, an. Nat Turner, der in Sklaverei geboren wurde, nahm an einem wichtigen Aufstand teil, in dem Sklaven von Plantagen befreit, sowie Sklavenbesitzer exekutiert wurden. Der Attica Aufstand – ein wichtiger Meilenstein im Widerstand gegen Knaeste in den USA – ereignete sich nachdem der Schwarze Revolutionaer George Jackson waehrend einem Ausbruchsversuch von einem Aufseher erschossen wurde. Die streikenden Gefangen kaempfen somit – wie schon Nat Turner und die Attica Rebellen vor ihnen – fuer Schwarze Befreiung, sowie fuer die Abschaffung der Sklaverei.

Revolutionaere auf der gesamten Welt sollten sich dem Kampf gegen Sklaverei in Amerikas Knaesten bewusst sein. Die Praesidentschaft von Trump ist eines der barbarischsten Regime in der heutigen Welt, welches eine lang anhaltende Tradition von Rassismus, Ausbeutung und Genozid fortsetzt. Leute in Knaesten, die sich auflehnen, um ihre Menschlichkeit zurueck zu erlangen, stellen eine der inspirierensten Formen des Widerstands der Trump-Aera gegen die schrecklichen, entmenschlichenden Masznahmen von Amerikas Rechtssystem dar.

Wir rufen Genoss*innen auf der ganzen Welt zu Solidaritaetsaktionen mit dem Gefangenenstreik auf. Der amerikanische Staat und die Konzerne, die von der Knastarbeit in Sklaverei profitieren, muessen durch weltweit stattfindenende direkte Aktionen fuer ihre Graueltaten zur Verantwortung gezogen werden. Aktionen, die sich gegen amerikanische Botschaften und Firmen, die von Sklaverei profitieren, richten, und Symbole amerikanischer Knastsklaverei zerstoeren, werden die Aufmerksamkeit der Welt auf dem Kampf innerhalb der Knaeste lenken.

Militante Aktionen werden eine kraftvollle Botschaft der Missachtung des amerikanischen Staates an die Rebellierenden innerhalb der Knastmauern senden.

Verbrennt die Knaeste!

Unterstuetzt den Gefangenenstreik!

Hoch die internationale Solidaritaet!


Convocatória de Solidariedade Internacional com a Greve Prisional de 2018

Em 21 de agosto, pessoas encarceradas nas prisões de todo os Estados Unidos decidiram entrar em greve para chamar atenção não apenas para os graves abusos e condições subumanas das cadeias, mas também sobre a escravidão em que permanecem milhões pessoas em prisões americanas. Mesmo após o fim da Guerra Civil nos EUA, a escravidão se manteve institucionalizada na sociedade americana por meio da 13ª Emenda à Constituição, que permite manter a escravidão através da condenação por um crime. Nos EUA, o povo negro é criminalizado por uma polícia que muitas vezes atira impunemente e por juízes que impõem sentenças draconianas, para garantir a continuidade da escravidão nas fazendas modernas.

Enfrentando uma situação que foi pensada para impedir qualquer resquício de vida digna e humanidade, prisioneiros de todos os Estados Unidos querem chamar atenção para a “falta de respeito à vida humana como parte da ideologia penal nacional”, e bravamente iniciarão uma greve no período entre 21 de agosto e 9 de setembro.

As demandas eleitas pelos organizadores de dentro das cadeias indicam essa greve como a continuação do legado de Nat Turner, que iniciou sua rebelião em 21 de agosto de 1831 e do Levante de Attica, que se iniciou em 9 de setembro de 1971. Nat Turner, nascido na escravidão, tomou parte em uma importante insurreição, libertando escravizados das fazendas e executando seus donos. O Levante de Attica, um importante momento para a resistência nas prisões dos EUA, teve iniciou com um tiro dado por um guarda no revolucionário negro George Jackson, durante uma tentativa de fuga. Assim como Nat Turner e os rebeldes de Attica, os grevistas de hoje lutam pela libertação negra e a abolição da escravidão.

Todos e todas revolucionários/as ao redor do mundo devem saber da luta contra a escravidão nas prisões dos EUA. O governo de Donald Trump é um dos regimes mais bárbaros do mundo atualmente, seguindo a tradição de exploração, racismo e genocídio do Estado norte-americano. Os prisioneiros que estão se levantando hoje para cobrar seu direito à humanidade promovem um dos exemplos mais inspiradores para a resistência na era Trump, enfrentando a desumanização e as horríveis políticas do sistema judicial americano.

Convocamos nossos/as camaradas ao redor do mundo para realizarem ações solidárias em apoio à greve prisional nos EUA. O Estado e as corporações norte-americanas que se beneficiam do trabalho escravo nas prisões devem prestar contas de suas atrocidades e serem cobrados pelos/as revolucionários/as de todo o mundo. Ações nos consulados, sabotagens contra empresas que se beneficiam do trabalho escravo e destruição de símbolos escravocratas servirão para dar visibilidade à luta iniciada dentro da prisões norte-americanas.

Qualquer ação militante em apoio à greve prisional será uma poderosa mensagem contra o Estado americano e de solidariedade aos rebeldes encarcerados.

Fogo nas Prisões!

Todo apoio à Greve Prisional!

Viva a Solidariedade Internacional!


Dukunglah aksi mogok penjara!

Pada tanggal 21 Agustus, orang-orang yang dipenjara di seluruh Amerika Serikat akan melakukan aksi mogok, tidak hanya menyorotkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kondisi tidak manusiawi, tetapi juga perbudakan jutaan orang-orang yang masih berjalan di penjara-penjara AS. Setelah Perang Sipil Amerika, perbudakan masih dilembagakan di masyarakat Amerika melalui amandemen ke-13, yang mengizinkan perbudakan sebagai hukuman kepada narapidanal. Di AS, kriminalisasi orang hitam ditegakkan oleh polisi yang sering menembaknya tanpa mendapat hukuman dan oleh hakim-hakim yang memvonis mereka dengan hukuman keras. Itulah yang memastikan perbudakan seperti tanam paksa zaman dahulu.

Menghadapi situasi yang menindas kegembiraan dan kemanusiaan, orang-orang yang di penjara di seluruh AS memanggil perhatian kepada “kekurangan rasa hormat kepada jiwa raga yang tertanam di ideologi pidana negara kami” dengan melakukan aksi mogok dari tanggal 21 Agustus hingga tanggal 9 September.

Tanggal tersebut, telah dipilih oleh penyelenggara aksi mogok, menunjukkan kelanjutan dengan warisan Nat Turner, yang memulai pemberontakannya pada tanggal 21 Agustus 1831 dengan Pemberontakan Attica yang dimulai tanggal 9 September 1971. Nat Turner, yang lahir sebagai budak, mengambil bagian di pemberontakan besar, membebaskan budak dari tanam paksa dan menyembelih pembudak. Pemberontakan Attica, salah satu kejadian penting di sejarah perlawanan penjara, terjadi setelah penembakan revolusioner hitam George Jackson oleh penjaga ketika dia bercoba melarikan diri. Seperti Nat Turner dan para pemberontak Attica sebelumnya, pemogok penjara sekarang juga berjuang untuk pembebasan orang hitam dan kepunahan perbudakan.

Kaum revolusioner seluruh dunia harus tahu tentang perjuangan anti-perbudakan di penjara-penjara AS. Kepresidenan Trump adalah salah satu rezim yang paling brutal di Dunia sekarang, melanjutkan warisan panjang rasisme, eksploitasi, dan genosida yang terukir di negara AS. Orang-orang yang dipenjara yang membangkitkan diri sendirinya untuk mengambil kembali kemanusiaan mereka telah mengasih lihat ke dunia wujud penentangan yang paling inspiratif dimana mereka melawan kebijakan Sistem Peradilan AS yang menindas dan menganiaya.

Kami memanggil kamerad seluruh dunia untuk menggabung dengan aksi bersolidaritas dengan aksi mogok di penjara-penjara AS. Negara AS dan perusahaan-perusahaan yang telah memanfaati perbudakan narapidana harus dibuat bertanggung jawab atas kekejamannya oleh kaum revolusioner melalui aksi langsung di lokasi-lokasi seluruh dunia. Aksi yang menargetkan konsulat-konsulat AS, sabotase yang menargetkan perusahaan yang menggunakan tenaga kerja budak, dan menghancurkan simbol-simbol perbudakan penjara AS akan menyorotkan perhatian dunia kepada perjuangan yang berlangsung di dalam penjara.

Tindakan militant yang mendukung aksi mogok penjara akan mengirim pesan tantangan keras kepada negara AS dan solidaritas ke pemberontak di dalam penjara.

Bakarlah semua penjara!

Dukunglah aksi mogok penjara!

Hiduplah solidaritas internasional!


Llamada a la Solidaridad Internacional con la Huelga de Prisiones de 2018

El 21 de Agosto, personas encerradas en prisiones a lo largo de todos los Estados Unidos están decidida a ir a la huelga para llamar la atención no sólo sobre los atroces abusos y las condiciones inhumanas, sino también sobre la esclavitud continuada de milliones de personas en las cárceles americanas. Tras la Guerra Civil Americana, la esclavitud se mantuvo institucionalizada en la sociedad americana a través de la decimotercera enmienda a la constitución, que permite mantener la esclavitud como castigo por un crimen. En América, la población negra es criminalizada por una policía que a menudo les dispara con inmunidad y por jueces que les imponen sentencias draconianas, garantizando su esclatitud en plantaciones de hoy en día.

Enfrentados a una situación ideada para ahogar cualquier resquicio de alegría y humanidad, prisioneros a lo largo de los Estados Unidos quieren llamar la atención sobre “la falta de respeto a la vida humana integrada en la ideología penal nacional”, poníendose valientemente en huelga del 21 de Agosto al 9 de Septiembre.

Las fechas, elegidas por organizadores dentro de las cárceles, indican la continuación con esta huelga de los legados de Nat Turner, que empezó su rebelión el 21 de Agosto de 1831, y el Levantamiento de Attica, que empezó el 9 de Septiembre de 1971. Nat Turner, nacido en esclavitud, tomó parte de una importante insurrección, liberando esclavos de las plantaciones y ejecutando a sus dueños. El Levantamiento de Attica, un hito importante para la resistencia en las prisiones en los Estados Unidos, tuvo lugar a raíz de que un guardia disparara al revolucionario negro George Jackson durante un intento de fuga. Como Nat Turner y los rebeldes de Attica antes que ellos, los huelguistas actuales luchan por la liberación negra y la abolición de la esclavitud.

Otros revolucionarios alrededor del mundo deberían ser conscientes de la lucha contra la esclavitud en las prisiones americanas. La presidencia de Trump es uno de los regímenes más barbáricos del mundo a día de hoy, continuando un largo legado de racismo, explotación y genocidio arraigado en el estado americano. Los prisioneros que están levantándose para recobrar su humanidad proveen uno de los ejemplos más inspiradores de resistencia durante la era de Trump ante las políticas horribles y deshumanizadoras del sistema judicial americano.

Llamamos a nuestros camaradas de otras partes del mundo a unirse con acciones solidarias con la huelga de prisiones de Estados Unidos. El estado y las corporaciones americanas que se benefician del trabajo esclavo en las prisiones deben rendir cuentas por sus atrodidades ante los revolucionarios mediante acciones directas alrededor del globo. Acciones contra los consulados, sabotaje a las compañías que se benefician del trabajo esclavo y la destrucción de símbolos de la esclavitud en las prisiones americanas servirán para reclamar la atención sobre la lucha que está teniendo lugar dentro de las prisiones.

Cualquier acción militante en apoyo a la huelga de prisiones enviará un poderoso mensaje de desafío al estado americano y de solidaridad a los rebeldes dentro de los muros.

¡Fuego a las prisiones!

¡Apoyo a la huelga de prisiones!

¡Larga vida a la solidaridad internacional!